на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

13.01.2015

 

Drama near Volnovacha


http://blog.img.pravda.com/images/doc/d/9/d9d1a-00britanian.jpgU.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Russian terrorists shot the bus with ciwils near city Volnovakha in Donbas (video) 

Malaysia Airlines FLIGHT MH17 – SEARCHING FOR THE TRUTH

January 13 – The Ukrainian soldiers who are defending the destroyed Donetsk airport, were given the next ultimatum by the Russian terrorists. The Ukrainian army gave them artillery support – it shot at the positions of the Russians. "The terminal which we are defending, has been totally

shot through. But we are not going anywhere. We are not planning to retreat. We are being destroyed by heavy shelling for three days. There is nothing more left here. We are awaiting support," informed one of the Ukrainian soldiers. During a 24-hour period in the Donetsk Airport, six soldiers were wounded. All of them were evacuated.

January 13 – On Wednesday, President Petro Poroshenko will sign an order about the next round of the draft to the Ukrainian Army.

January 13 – Ukraine will increase limiting movement across the line, on whose other side are found regions of Donbas which are under the controll of the fighters. This is included in the statement of President Petro Poroshenko regarding the tragedy in Volnovakh. According to the President, the construction of buildings of fortifications, which protect from possible counter-attacks from the side of the fighters, is "almost completed."

[Sign and Share] This petition to PACE to speak out about Nadiya Savchenko (PACE delegate), abducted and now detained in Russia

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/4/8/48b2d-00france.jpgFrance, Belgique, Canada, Suisse

Le 13 janvier – Vers 14h30, les terroristes russes ont tiré sur le poste de contrôle de l'ATO près de la ville de Volnovakha. L'obus a touché un bus public rempli de civils. 40 obus sont tombés sur le poste de contrôle de Volnovakha, tirés à partir d'un BM-21 Grad (camion lance-roquettes multiples) du centre de Dokoutchaevsk. 12 civils ont été tués sur le coup et 13 sont blessés. Parmi les personnes tuées il y a sept femmes et cinq hommes. Des journalistes russes et locaux se trouvaient dans la ville de Dokoutchaevsk d'où les terroristes avaient tiré les missiles. Ils se préparaient à filmer la "contre-attaque" des troupes ukrainiennes. Les troupes ukrainiennes ne sont pas tombées dans le piège de la provocation et n'ont pas répondu.

Le 13 janvier – "Le terrorisme russe, comme tout autre terrorisme, doit être détruit." a déclaré Jacek Saryusz-Wolski, membre polonais du Parlement européen "La crise ukrainienne ne peut être résolue que grâce à une action décisive et une coordination entre l'Union européenne et l'Ukraine La Russie doit respecter les droits de ses voisins et le droit international."

"Le jeudi, le Parlement européen demandera à l'UE d'inclure les soi-disant "DNR" et "LNR" dans la liste des organisations terroristes." a déclaré le president Petro Porochenko en mentionnant la tragédie de Volnovakha. "Les massacres à Paris et à Volnovakha – ce sont les memes drames. Le monde civilisé doit s'unir dans la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le président du Parlement européen. Martin Schulz m'a informé que le jeudi le Parlement européen demandera à l'UE d'inclure les soi-disant "DNR" et "LNR" dans la liste des organisations terroristes. Ce sera une condamnation internationale des actions des militants terroristes qui ne veulent pas la paix dans le Donbass, refusent de respecter les accords Minsky, violent le cessez-le-feu, attaquent nos soldats et tuent des civils ukrainiens."

Le 13 janvier – Une petite fille de deux ans a été tuée par des tirs venant des positions terroristes et dirigés contre le village de Hranitne (district de Telmanivsky). Il faut souligner qu'un "convoi humanitaire" est arrivé de Russie et que les terroristes n'économisent pas les munitions.

Le drame de Volnovakha

[Signez et partagez] Libérez Nadia Savchenko, délégué ukrainienne à l'APCE, kidnappée et détenue en Russie.

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!

http://blog.img.pravda.com/images/doc/0/c/0c59b-00polska.jpgPolska

13 stycznia – Około 14:30 rosyjscy terroryści przeprowadzili atak artyleryjski na punkt kontrolny Wojska Ukraińskiego pobliżu miasteczka Wołnowacha w strefie ATO i trafili w autobus rejsowy z cywilami. Terroryści wystrzelili w stronę wspomnianego punktu kontrolnego 40 pocisków. Poza tym została uruchomiona wyrzutnia rakietowa BM-21 "Grad", strzelająca z centrum miasteczka Dokuczajewsk. W wyniku tego terrorystycznego zamachu 12 cywilów zginęło na miejscu, a 13 zostało rannych. Wśród zabitych 7 kobiet i 5 mężczyzn. W miasteczku Dokuczajewsk, skąd przyleciała wystrzelona przez terrorystów rakieta, która trafiła w autobus z cywilami, w tym momencie koczowali rosyjscy i miejscowe "dziennikarzy". Oni przygotowywali się filmować "kontratak" ukraińskich żołnierzy. Jednak oddziały ukraińskie nie poddali się na prowokację i nie zareagowały ogniem w odpowiedź.

13 stycznia – Rosyjski terroryzm musi być zniszczony, podobnie jak każdy inny – polski poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski. "Rozwiązanie kryzysu ukraińskiego wiedzie przez zdeterminowane i solidarne działania Unii i Ukrainy oraz powrót Rosji na drogę respektowania praw sąsiadów i prawa międzynarodowego. Rosyjski terroryzm musi być zniszczony, jak każdy inny terroryzm, powiedzmy, jak islamizm" – powiedział poseł. W czwartek Parlament Europejski wystąpi do przywództwa UE z wezwaniem o wpisanie tzw. "DRL" i ŁRL" FSC" na listę organizacji terrorystycznych – oświadczył prezydent Petro Poroszenko w związku z tragedią pobliżu Wołnowachi. "Masowe zabójstwo ludzi w Paryżu i pobliżu Wołnowachi – to wydarzenia jednego rzędu. Świat cywilizowany musi się zjednoczyć w walce z terroryzmem" – dodał Poroszenko. "Dziś rozmawiałem z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Martin Schulz powiedział, że w czwartek Parlamentu Europejskiego wezwie przywództwo UE zaciągnąć tzw. DRL i ŁRFL na listę organizacji terrorystycznych" – powiedział prezydent Ukrainy. "I to będzie właściwa międzynarodowa ocena prawna działań bojowników, którzy nie chcą pokoju w Donbasu, odmawiają wykonywania umów mińskich, nie przestrzegają zawieszenia broni, atakują naszych żołnierzy i zabijają cywilów, obywateli Ukrainy" – powiedział szef państwa.

13 stycznia – W trakcie ostrzału przez rosyjskich terrorystów wioski Hranitne w rejonie Telmanowskim została zabita 2-letnia dziewczynka. Przyszedł kolejny "konwój humanitarny" Rosji – i teraz terroryści nie oszczędzają amunicji.

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/d/9/d99d1-00italy.jpgItalia, Svizzera, Vaticano

13 gennaio – Alle ore 14:30 circa i terroristi russi hanno aperto il fuoco artiglieristico contro il posto di blocco delle forze dell'ATO nei pressi di Volnovaha e hanno colpito un autobus di civili. Il lancio del razzo è stato effettutato da un sistema Bm-21 "Grad" dal centro di Dokuchaevs'k. Come risultato, sono morti 12 civili e 13 sono stati feriti. Tra le vittime – 7 donne e 5 uomini. A Dokuchaevs'k si trovavano dei giornalisti russi e della zona che erano pronti a filmare il "contrattacco" dell'esercito ucraino. Ma l'esercito ucraino non ha risposto alla provocazione.

13 gennaio – Il terrorismo russo deve essere eliminato, così come qualunque altro tipo di terrorismo, – ha detto il deputato polacco del Parlamento Europeo Jacek Saryusz-Wolski. "La soluzione della crisi ucraina è possibile solamente a seguito di azioni decise e coordinate dell'Unione Europea e dell'Ucraina. La Russia deve rispettare i diritti dei vicini e il diritto internazionale. Il terrorismo russo deve essere eliminato, così come qualunque altro tipo di terrorismo, come anche quello islamico", – ha detto lui. Giovedì il Parlamento Europeo proporrà l'inclusione delle cosiddette "Repubbliche Popolari di Donets'k e di Luhans'k" nell'elenco delle organizzazioni terroristiche, – ha detto il presidente Petro Poroshenko in relazione alla tragedia di Volnovaha. "L'uccisione di massa di persone a Parigi e a Volnovaha – sono azioni dello stesso tipo. Il mondo civilizzato deve unirsi nella lotta contro il terrorismo", – ha aggiunto Poroshenko. "Oggi ho parlato con il presidente del Parlamento Europeo. Martin Schultz ha assicurato che giovedì il Parlamento Europeo proporrà l'inclusione delle cosiddette "Repubbliche Popolari di Donets'k e di Luhans'k" nell'elenco delle organizzazioni terroristiche. E questa sarà una giusta valutazione indipendente intenrazionale-legale delle azioni dei militanti che non vogliono la pace nel Donbas, che si rifiutano di attenersi agli accordi di Minsk e che non si attengono neanche al cessate il fuoco, ma attaccano i nostri militari e uccidono dei cittadini ucraini innocenti", – ha aggiunto il capo dello Stato.

13 gennaio – Avendo aperto il fuoco contro il villaggio Hranitne, i terroristi russi hanno ucciso una bambina di 2 anni. E' arrivato un ennesimo "convoglio umanitario" dalla Russia, ed ecco che i terroristi non risparmiano più le munizioni.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/6/2/628b3-00deutchland.jpgDeutschland, Österreich, Schweiz

Der Malaysia Airline FLUG MH17 – DIE SUCHE NACH DER WAHRHEIT

13. Januar – Ungefähr um 14 Uhr 30 beschossen die russischen Terroristen durch Artillerie den Blockposten der ATO-Kräfte in der Nähe von der Stadt Wolnowacha und trafen ein Linienbus mit den Einheimischen. Die Terroristen verwendeten für den Blockposten neben Wolnowacha 40 Geschosse. Der Beschuss erfolgte aus BM-21 aus dem Zetrum von Dokutschajewsk auf einen der Grenzübergangspunkte. Als Ergebnis wurden 12 Zivilisten sofort getötet, 13 erlitten Verletzungen. Unter Gefallenen sind 7 Frauen und 5 Männer. In der Stadt Dokutschajewsk, woher die Terroristen das Bus mit friedlichen Einwohnern trafen, befanden sich die russischen und einheimischen Journalisten. Sie bereiteten sich den Gegenangriff der ukrainischen Streitkräfte zu filmen. Die ukrainischen Truppen ignorierten aber diese Provokation und antworteten nicht.

13. Januar – Der russische Terrorismus solle vernichtet werden, wie auch jeder andere, so der polnische Abgeordnete des Europäischen Parlaments Jacek Saryusz-Wolski. "Die Lösung der ukrainischen Krise ist nur durch entschlossene und abgesprochene Handlungen der EU und der Ukraine möglich. Russland muss die Rechte ihrer Nachbar und das internationale Recht respektieren. Der russische Terrorismus soll auch wie jeder andere vernichtet werden, wie z. B. Islamismus", sagte er. Am Donnerstag wird das Europäische Parlament die Leitung der EU aufrufen, die sogenannten Volksrepubliken "Donezk" und "Luhansk" in die Liste der terroristischen Organisationen einzutragen, meldete der ukrainische Präsident Petro Poroschenko im Zusammenhang mit der Tragödie in der Nähe von Wolnowacha. "Die Massenerschießung der Menschen in Paris und Wolnowacha haben viel Gemeinsames. Die zivilisierte Welt soll sich im Kampf gegen Terrorismus vereinigen", fügte Poroschenko hinzu. "Heute sprach ich mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments. Martin Schulz versicherte mich, dass am Donnerstag das Europäische Parlament die EU-Leitung aufrufen wird die sogenannten Volksrepubliken "Donezk" und "Luhansk" in die Liste der terroristischen Organisationen einzutragen", sagte er. "Das wird eine ordnungsgemäße internationale rechtliche Bewertung der Handlungen der Terroristen, die die Ruhe auf Donbass nicht als Ziel verfolgen, die die Minsker Vereinbarungen und die Regime der Waffenruhe nicht einhalten wollen, die unsere Soldaten angreifen und die die friedlichen Ukrainer töten", fügte der Staatsoberhaupt hinzu.

13. Januar – Nach dem Beschuss des Dorfes Hranitne im Teljmaniw Gebiet durch die russischen Terroristen wurde ein zweijähriges Mädchen getötet. Es kam der nächste "humanitäre Konvoi" aus Russland, deshalb sparen jetzt die Terroristen ihre Geschosse nicht.

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/d/7/d736b-00russian.jpgРоссия

Малайские авиалинии РЕЙС MH 17 – ПОИСК ПРАВДЫ

13 января – Около 14:30 российские террористы нанесли артиллерийский удар по блокпосту сил АТО круг Волновахи и попали в рейсовый автобус с мирными жителями. Террористы выпустили по блокпосту под Волновахой 40 снарядов. Запуск ракеты был осуществлен с ракетной системы залпового огня БМ-21 "Град" из центра Докучаевска по одному из пунктов пропуска. В результате 12 гражданских были убиты на месте, 13 ранены. Среди погибших 7 женщин и 5 мужчин. В г. Докучаевске, откуда террористы попали ракетой в автобус с мирными жителями, находились российские и местные журналисты. Они готовились снимать "контратаку" украинских войск. Однако украинские войска не поддались на провокацию и не ответили.

13 января – Российский терроризм должен быть уничтожен, как и любой другой – польский депутат Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский. "Решение украинского кризиса возможно только через решительные и согласование действия стран Европейского Союза и Украины. Россия должна уважать права соседей и международное право. Российский терроризм должен быть уничтожен, как и любой другой терроризм, например, исламисты", – сказал он. В четверг Европарламент призовет руководство Евросоюза включить так называемые "ДНР" и "ЛНР" в список террористических организаций – заявил президент Петро Порошенко в связи с трагедией под Волновахой. "Массовый расстрел людей в Париже и Волновахе – это события из одного и того же ряда. Цивилизованный мир должен сплотиться в борьбе с терроризмом", – добавил Порошенко. "Сегодня я говорил с президентом Европарламента. Мартин Шульц заверил, что в четверг Европарламент призовет руководство Евросоюза включить так называемые ДНР и ЛНР в список террористических организаций", – сказал он. "И это будет надлежащая международно-правовая оценка действиям боевиков, которые не хотят мира на Донбассе, которые отказываются выполнять Минские договоренности; которые не соблюдают режим прекращения огня, которые атакуют наших военнослужащих и убивают мирных украинских граждан", – добавил глава государства.

13 января – После обстрела российскими террористами села Гранитное Тельмановского района убито 2-летнюю девочку. Пришел очередной "гуманитарный конвой" из России – вот террористы и не жалеют снарядов.

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/3/2/32320-000000000.jpgУкраїна

13 січня – Близько 14:30 російські терористи завдали артилерійського удару по блокпосту сил АТО коло м.Волноваха і влучили в рейсовий автобус із мирними жителями. Терористи випустили по блокпосту під Волновахою 40 снарядів. Запуск ракети було здійснено із ракетної системи залпового вогню БМ-21 "Град" з центру Докучаєвська по одному із пунктів пропуску. В результаті 12 цивільних було вбито на місці, 13 поранено. Серед загиблих 7 жінок і 5 чоловіків. У м. Докучаєвську, звідки терористи влучили ракетою в автобус із мирними жителями, знаходилися російські та місцеві журналісти. Вони готувалися знімати "контратаку" українських військ. Однак українські війська не піддалися на провокацію і не відповіли.

13 січня – Російський тероризм має бути знищений, як і будь-який інший – польський депутат Європейського парламенту Яцек Саріуш-Вольський. "Розв'язання української кризи можливе тільки через рішучі і узгодження дії країни Європейського Союзу та України. Росія має поважати права сусідів і міжнародне право. Російський тероризм має бути знищений, як і будь-який інший тероризм, наприклад, ісламізм", – сказав він. У четвер Європарламент закличе керівництво Євросоюзу включити так звані "ДНР" та "ЛНР" до списку терористичних організацій – заявив президент Петро Порошенко у зв'язку із трагедією під Волновахою. "Масовий розстріл людей в Парижі та Волновасі – це події з одного й того ж ряду. Цивілізований світ має згуртуватися в боротьбі з тероризмом", – додав Порошенко. "Сьогодні я говорив з президентом Європарламенту. Мартін Шульц запевнив, що в четвер Європарламент закличе керівництво Євросоюзу включити так звані ДНР та ЛНР до списку терористичних організацій", – сказав він. "І це буде належна міжнародно-правова оцінка діям бойовиків, які не хочуть спокою на Донбасі, які відмовляються виконувати Мінські домовленості; які не дотримуються режиму припинення вогню, які атакують наших військовослужбовців і вбивають мирних українських громадян", – додав глава держави.

13 січня – Після обстрілу російськими терористами села Гранітне Тельманівського району вбито 2-річну дівчинку. Прийшов черговий "гуманітарний конвой" з Росії – от терористи і не жаліють снарядів.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


 

Яндекс.Метрика