на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

18.02.2015

 

Ukrainian troops left the city of Debaltseve as a result of massed intense fire by the Russian Army and pro-Russian terrorists


http://blog.img.pravda.com/images/doc/3/3/3307f-00britanian.jpgU.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

February 18 – Ukrainian troops left the city of Debaltseve as a result of massed intense fire by the Russian Army and pro-Russian terrorists – according to Minsk agreements Ukrainian military couldn't fire back in order not to break "Putin's ceasefire". "This morning Armed Forces of Ukraine together with the National Guards of Ukraine have completed a planned and organized withdrawal of forces from Debaltseve", – said the president of Ukraine Petro Poroshenko, who led the operation.

February 18 – NATO Secretary General Jens Stoltenberg has spoken about the use of modern weapons by the militants of "People's Republic of Donetsk" and "People's Republic of Luhansk" against Ukrainian military near Debaltseve. He did not specify the kind of weapon.

February 18 – "I call on Russia to withdraw all its troops from the east of Ukraine, to cease all support of the separatists, follow Minsk agreements and pressure on the separatists to force them to comply with ceasefire", – said NATO Secretary General Jens Stoltenberg.

February 18 – 167 wounded were transported to Artemivsk from Debaltseve. It was impossible to pick up the bodies of many who were killed.

February 18 – The militants supported by Russia demonstrate a clear intention to expand their control over the region, recognizes PACE, – said the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Anne Brasseur.

February 18 – European Union should consider deploying a military mission to Donbas if Minsk agreements are not adhered to and the fighting continues, – said the representative of Ukraine to the EU Konstantin Eliseev in his comment to BBC Radio. "We must use all our efforts and capacities (not only Ukraine, but the US and the EU) to press Kremlin to stop military fighting. If this fails, we must talk about a plan "B". Perhaps, it is time for the EU to consider the possibility of a military intervention in Donbas".

February 18 – According to President of Ukraine, Petro Poroshenko, in Debaltseve, the mission of Ukraine's Armed Forces was fully accomplished, despite the fact that the Ukrainian Army totally left the city. "This position and successes were very necessary in Minsk during the negotiations, and after Minsk. We could demonstrate to the whole world the real face of the bandits, separatists, supported by Russia, which took on the role of the guarantor and a direct participant of the Minsk negotiations," emphasized Poroshenko.

The head of the country clarified information about the encirclement of the Debaltseve fighters as well as about the massive deaths of Ukrainian soldiers. "We stated and proved that Debaltseve was under our controll, there was no encirclement. Our forces and divisions left in a planned organized fashion. They left with their full artillery, with tanks, with BNP, with SAU, with tractors, with automobile technology," stated Poroshenko. According to the President, those who left Debaltseve included the 128th Mountain Infantry Brigade, parts of the sub-divisions of the 30th Brigade, the 25th Battalion, the rest of the 40th Battalion, Special Forces, and the National Guard.

Smoking Putin Out of His Cave

David Marples 
Minsk-2 

Soldiers near Debaltseve ask for help, say they could all be killed

By Rick Lyman and Helene Bienvenue
Hungary Keeps Visit by Putin Low-Key as It Seeks to Repair Relations With West

By Andrew E. Kramer and David M. Herszenhorn: 
Ukrainian Soldiers' Retreat From Eastern Town Raises Doubt for Truce

Christian Caryl
New Model Dictator Why Vladimir Putin is the leader other autocrats wish they could be.

One year ago Feb 18, 2014: morning on Maidan

Estonian President: a year of Russian aggression

E. Lucas: Minsk is worth nothing

Bloomberg business analysis on Russia, Ukraine, EU

Ukraine: One year after EuroMaydan protests, justice denied for victims of violence

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/9/c/9c9fe-00france.jpgFrance, Belgique, Canada, Suisse

Le 18 février – Conformément aux accords de Minsk, les troupes ukrainiennes ne pouvaient pas répondre au barrage de bombardements de l'armée russe et des terroristes. Après cette "trêve à la Poutine", elles ont du quitter la ville de Debaltsevo.

"Ce matin, les Forces armées de l'Ukraine et la Garde nationale ont finalisé le retrait planifié et organisé des unités militaires de Debaltsevo." a annoncé le président de l'Ukraine, Petro Porochenko qui a supervisé l'opération.

Le 18 février – Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg a déclaré que les détachements militaires des "DNR" et "LNR" utilisaient des armes sophistiquées contre les militaires ukrainiens près de Debaltsevo. Il n'a pas spécifié le type d'armes utilisé.

Le 18 février – "Je demande à la Russie de retirer toutes ses troupes de l'est de l'Ukraine, cesser tout soutien aux séparatistes, respecter les accords de Minsk et mettre la pression sur les séparatistes afin qu'ils respectent enfin l'accord de cessez-le-feu." – le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.

Le 18 février – 167 blessés ont été transportés de Debaltsevo à Artemivsk. On n'a pas pu ramener tous les morts.

Le 18 février – "L'APCE constate que les militants terroristes savent qu'ils ont le soutien de la Russie et veulent étendre leur contrôle sur toute la région." a déclaré la présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), Anne Brasseur.

Le 18 février – Le représentant de l'Ukraine à l'UE, Konstantin Eliseev a déclaré à la radio BBC que l'Union européenne devrait envisager de créer une mission militaire dans le Donbass si les accords de Minsk ne sont pas respectés et que les combats continuent.

"Nous devons faire tout notre possible, non seulement l'Ukraine, mais également les États-Unis et l'UE, pour exiger que le Kremlin cesse les combats. Si cela échoue, nous devons parler du plan B. Il est peut-être temps pour l'UE d'envisager la possibilité d'une opération militaire dans le Donbass".

Abandon de Debaltsevo (quel cessez-le-feu??) 

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!

http://blog.img.pravda.com/images/doc/7/0/7045b-00polska.jpgPolska

18 lutego – Ponieważ zgodnie z umowami Mińskimi Wojsku Ukraińskiemu nie wolno po rozejmie "w stylu putinowskim" odpowiedzieć na ciężki ostrzał artyleryjski ze strony rosyjskiej armii i jej donieckich kolaborantów, ukraińskie jednostki opuściły miasto Debalcewo. "Dziś rano Siły Zbrojne Ukrainy wraz z Gwardią Narodową zakończyły zaplanowane i zorganizowane wycofanie jednostek z Debalcewa" – powiedział prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, który bezpośrednio nadzorował operację.

18 lutego – Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział o wykorzystaniu przez gangi "sił zbrojnych" rzekomych "DRL" i "ŁRL" nowoczesnej broni przeciwko ukraińskiego wojska w pobliżu Debalcewa. O jaki gatunek broni chodzi – nie uwzględnił.

18 lutego – "Wzywam Rosję do wycofania wszystkich swoich wojsk ze wschodniej Ukrainy, do zaprzestania wsparcia separatystów, dotrzymania umów Mińskich oraz do podjęcia wszelkiego możliwego nacisku na separatystów, aby zmusić ich przestrzegać umowy o zawieszeniu broni" – Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg.

18 lutego – W Artemiwsk z Debalcewo przywieziono 167 rannych. Wielu zabitych nie udało się zabrać.

18 lutego – PACE uznała, że wspierane przez Rosję bojownicy mają wyraźny zamiar rozszerzyć swoją kontrolę na cały region – powiedziała przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) Anne Brasseur.

18 lutego – Unia Europejska powinna rozważyć ustanowienie misji wojskowej na Donbasie, jeśli umowy Mińskie nie zostaną dotrzymane, a walki będą trwać nadal. O tym powiedział przedstawiciel Ukrainy w UE Konstantin Jelisiejew na BBC Radio: "Musimy wykorzystać wszystkie nasze wysiłki i możliwości, i nie tylko Ukrainy, ale także USA i UE, żeby zmusić Kreml do zaprzestania działań bojowych. Jeśli to się nie powiedzie, musimy udać się do planu "B". Być może nadszedł czas, aby UE rozważyła możliwość operacji wojskowej na Donbasie?"

Kazimierz Wóycicki
Merkel czy Putin: kto wygrał w Mińsku?

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/c/1/c1cf6-00italy.jpgItalia, Svizzera, Vaticano

18 febbraio – Le truppe ucraine, dopo la cosiddetta "tregua alla Putin", non potendo, nel rispetto degli accordi di Minsk, rispondere al bombardamento incessante da parte dell'esercito russo e dei collaborazionisti, ha lasciato la città di Debaltseve. "Stamattina le Forze Armate ucraine, insieme alla guardia nazionale, hanno portato a termine l'operazione sul ritiro organizzato di parte delle unità dell'esercito da Debaltseve", – ha detto il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko, il quale ha diretto l'operazione.

18 febbraio – Il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato che le formazioni militari "Repubbliche Popolari di Donets'k e di Luhans'k" utilizzano delle armi avanzate contro i militari ucraini nella zona di Debaltseve. Tuttavia, egli non ha precisato di che tipo di armi si tratta.

18 febbraio – "Invoco la Russia a portare il suo esercito fuori dall'Ucraina orientale, a mettere fine ad ogni tipo di sostegno ai separatisti, a rispettare gli accordi di Minsk e a usare ogni metodo di influenza sui separatisti per costringerli a tenere fede agli accordi sul cessate il fuoco", – ha detto il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg.

18 febbraio – Ad Artemivs'k da Debaltseve sono stati portati 167 feriti. Sono molti i cadaveri che non si è riusciti a portare fuori dalla città.

18 febbraio – I militanti supportati dalla Russia hanno la ferma intenzione di ampliare il loro controllo sulla regione, hanno riconosciuto nell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, – ha detto il presidente dell'Assemblea Anne Brasseur.

18 febbraio – L'Unione Europea deve considerare la possibilità della creazione di una missione militare nel Donbas, nel caso in cui gli accordi di Minsk non verranno rispettati e le azioni militari continueranno. Lo ha detto il rappresentante dell'Ucraina presso l'UE Kostiantyn Yeliseev in diretta per BBC Radio: "Dobbiamo utilizzare tutti i mezzi a nostra disposizione – non solo l'Ucraina, ma anche gli Stati Uniti e l'UE, per spingere il Cremlino a porre fine alla guerra. Se ciò non aiuterà, dovremo mettere in azione un piano "B". Forse è arrivato il momento per l'UE di considerare l'ipotesi di un'operazione militare nel Donbas".

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/6/6/6652f-00deutchland.jpgDeutschland, Österreich, Schweiz

18. Februar – Die ukrainische Armee verließ die Stadt Debalzewe nach der "Waffenruhe auf Putiner Weise", wenn sie, laut Minsker Vereinbarungen nicht der russischen Artillerie zurückschießen konnten. "Heute Morgen haben die ukrainischen Streitkräfte zusammen mit der Nationalgarde der Ukraine die ukrainischen Truppen aus Debalzewe zurückgezogen", teilte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko, der diese Aktion selbst geleitet hat.

18. Februar – Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte, dass die Kämpfer aus den "Donezker" und "Luhansker Volksrepubliken" die neuesten Waffen gegen die ukrainischen Soldaten im Vorort von Debalzewe einsetzten. Welche Waffen genau, hat er nicht präzisiert.

18. Februar – "Ich rufe Russland auf, seine Armee aus der Ostukraine zurückzuziehen, jegliche Hilfe der Separatisten aufzuhören, Minsker Vereinbarungen zu halten und die Separatisten zu zwingen, die Vereinbarung über die Waffenruhe zu halten", so der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

18. Februar – Von Debalzewe nach Artemiwsk wurden 167 Verletzten geliefert. Viele umgebrachte Soldaten konnten nicht abgeholt werden.

18. Februar – Die von Russland unterstützen Kämpfer haben eine klare Absicht, ihre Kontrolle über das ganze Region zu verbreiten. Das wurde von PACE anerkannt, erklärte der Präsident Anne Brasseur.

18. Februar – Die EU sieht die Möglichkeit ein, eine Militärmission in Donbass zu schaffen, wenn die Minsker Vereinbarungen nicht vollgezogen und die Kriegshandlungen dauern werden. Das teilte der Ukraine-Vertreter bei der EU Konstjantyn Jelisejew dem BBC Radio mit: "Wir müssen alle unsere Bemühungen und Möglichkeiten ausnutzen, nicht nur die Ukraine, aber auch die USA mit EU, um Kreml zu zwingen, die Kriegshandlungen aufzuhören. Wenn das nicht hilft, wir müssen über den Plan "B" nachdenken. Vielleicht ist es die Zeit für die EU, über eine Militäraktion in Donbass zu denken".

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/4/0/40ba9-000000000.jpgУкраїна

18 лютого – Українські війська після "перемиря по-путінськи", коли, у відповідності з мінськими домовленостями, вони не могли відповідати на шквальний артобстріл російської армії та колаборантів, покинула місто Дебальцево. "Сьогодні вранці Збройні сили України разом з Нацгвардією завершили операцію з планового та організованого виведення частини підрозділів з Дебальцевого", – заявив президент України Петро Порошенко, який безпосередньо керував операцією.

18 лютого – Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про застосування військовими формуваннями "ДНР"/"ЛНР" сучасної зброї проти українських військових у районі Дебальцевого. Що це за зброя – не уточнив.

18 лютого – "Я закликаю Росію вивести всі свої війська зі сходу України, припинити будь-яку підтримку сепаратистам, дотримуватися мінських домовленостей і чинити весь можливий тиск на сепаратистів, щоб змусити їх дотримуватися домовленостей про припинення вогню", – генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

18 лютого – У Артемівськ з Дебальцевого доставили 167 поранених. Багатох вбитих не вдалося забрати.

18 лютого – Підтримувані Росією бойовики мають чіткий намір розширити свій контроль на регіон, визнали в ПАРЄ – заявила президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Анн Брассер

18 лютого – Європейський союз має розглянути можливість створення військової місії на Донбасі, якщо мінські угоди не будуть виконуватися і бойові дії продовжаться. Про це сказав представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв в ефірі ВВС Radio: "Ми повинні використати всі наші зусилля і можливості, не тільки Україна, але і США з ЄС, щоб натиснути на Кремль для припинення бойових дій. Якщо це не допоможе, ми повинні говорити про план "Б". Можливо, для ЄС для настав час подумати про можливість військової операції на Донбасі"

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


Яндекс.Метрика