на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

2.02.2015

 

Pro-Russian terrorists have announced "mobilization"


http://blog.img.pravda.com/images/doc/8/6/86d90-00britanian.jpgU.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

February 2 – Pro-Russian terrorists have announced "mobilization" and tight after that Russia has started to put together another "humanitarian aid convoy". Will be bringing more tanks in, not doubt.

February 2 – "According to intelligence of Security Service of Ukraine (SSU), a large amnesty is planned in the Russian Federation on the occasion of May 9th celebrations. It will result in the release of prisoners who could join the ranks of militants in the fight against Ukraine", – said the Advisor to the Chief of Security Service Markiyan Lubkivsky.

February 2 – Ukraine has decreased its gas reserves by 44.4%. Existing gas will be enough to survive the winter.

February 2 – In the last year Ukraine decreased offshore exports by 87% – i.e. tax evasion was reduced by 87%.

February 2 – Eight former senior US diplomats and military have issued a statement calling on the US government and NATO leaders to provide support to Ukraine, including in the form of lethal weapons. Document's name is "Preserving Ukraine's Independence, Resisting Russian Aggression: What the United States and NATO Must Do By: Steven Pifer, Strobe Talbott, Ambassador Ivo Daalder, Michele Flournoy, Ambassador John Herbst, Jan Lodal, Admiral James Stavridis and General Charles Wald.

February 2 – Russian Tu-95 bomber, which was intercepted near Great Britain last week, was carrying nuclear weapons, -writes British newspaper Express, citing sources in UK's Ministry of Defence.

Putin must be stopped

Europe's eastern War

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/6/6/66780-00france.jpgFrance, Belgique, Canada, Suisse

Le 2 février – Après l'annonce de "mobilisation générale" par les terroristes pro-russes, la Russie a commencé à préparer un autre "convoi humanitaire"... (livraison de nouveaux chars?-Ed.)

Le 2 février – "Selon les dernières informations du SBU, le 9 mai prochain la Russie prévoit une amnistie générale pour les criminels incarcérés qui vont rejoindre les rangs des militants terroristes dans l'Est de l'Ukraine." a déclaré le conseiller du directeur du Service de sécurité ukrainien, Markiyan Lubkivsky.

Le 2 février – L'Ukraine a réduit à 44,4% ses réserves de gaz. Il reste assez de gaz jusqu'à la fin de l'hiver.

Le 2 février – Depuis une année, les exportations de fonds financiers vers les sociétés offshore ont diminué de 87%, ce qui veut dire que l'évasion fiscale a été reduite de 87%.

Le 2 février – Huit anciens hauts diplomates et militaires américains ont publié une déclaration qui appele le gouvernement américain et les dirigeants de l'OTAN à fournir plus de soutien à l'Ukraine, y compris des armes létales. Ce document est intitulé "Assurer l'indépendance de l'Ukraine, Fournir une résistance à l'agression russe: que devraient faire les Etats-Unis et l'OTAN" (Preserving Ukraine's Independence, Resisting Russian Aggression: What the United States and NATO Must Do By: Steven Pifer, Strobe Talbott, Ambassador Ivo Daalder, Michele Flournoy, Ambassador John Herbst, Jan Lodal, Admiral James Stavridis and General Charles Wald).

Le 2 février – "Le bombardier russe Tu-95 intercepté la semaine dernière près de la Grand-Bretagne portait à bord des armes nucléaires. Information publiée dans le journal britannique Express, citant des sources au sein du ministère de la Défense de la Grande-Bretagne.

Arnaud Danjean

"Armer l'Ukraine pour qu'elle se défende, pourquoi pas?"

Sur le front Est, dans une tranchée de l'armée ukrainienne

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!

http://blog.img.pravda.com/images/doc/7/d/7db89-00polska.jpgPolska

2 lutego – Po ogłoszeniu przez terrorystów "mobilizacji" Rosja zaczęła przygotowywać kolejny "konwój humanitarny" – znów będą przerzucać czołgi.

2 lutego – "Według bieżących informacji SBU, na 9 maja w Rosji zaplanowano dużą amnestię, w wyniku której na wolność wyjdą więźniowie, którzy dołączą do grona bojówkarzy w walce przeciw Ukrainy" – powiedział doradca szefa Służby Bezpieczeństwa Markijan Łubkiwskyj.

2 lutego – Ukraina zredukowane rezerwy gazu w magazynach na 44,4%. Zmagazynowanego gazu ziemnego wystarczy, aby przetrwać zimę.

2 lutego – Ukraina w ciągu roku zmniejszyła eksport poprzez firmy offshore na 87% – czyli na 87% zmniejszyło się uchylanie od płacenia podatków.

2 lutego – Ośmiu byłych wysoko postawionych dyplomatów i wojskowych z USA wydali raport, w którym wezwali rząd USA i przywódców NATO zapewnić wsparcie dla Ukrainy, w tym w postaci broni rażącej. Raport nazywa się "Zachowując niepodległość Ukrainy, czyniąc opór rosyjskiej agresji: co USA i NATO powinni robić" (Preserving Ukraine's Independence, Resisting Russian Aggression: What the United States and NATOMust Do By: Steven Pifer, Strobe Talbott, Ambassador Ivo Daalder, Michele Flournoy, Ambassador John Herbst, Jan Lodal, Admiral James Stavridis and General Charles Wald).

2 lutego – Przechwycony w ubiegłym tygodniu w pobliżu brytyjskiego wybrzeża rosyjski bombowiec Tu-95 niósł broń jądrową na pokładzie. O tym pisze brytyjskie czasopismo Express, powołując się na źródła w Ministerstwie Obrony Wielkiej Brytanii.

1 lutego – W strefie działań bojowych na Donbasie w ciągu poprzedniej doby zostało zabitych 13 ukraińskich żołnierzy, rannych 20 – rzecznik RNBO Wołodymyr Polowyj.

1 lutego – Wojska rosyjskie i bandy terrorystów rzucili 95% swego sprzętu technicznego dla zajęcia miasteczka Debalcewo. Wojsko Ukraińskie nadal utrzymuje ten ważny węzeł kolejowy, trwają ciężkie walki. Ukraińcy opuścili osiedle Wuhłehirsk na jego przedmieściach.

1 lutego – Radny Siewerodonieckiej rady miasta Serhij Samarskyj oświadczył, że miliarder i były poseł od partii regionów Rinat Achmetow osobiście proponował członkom załogi ochrony elektrowni cieplnej w mieście Szczastia (obwód Ługański) 25 mln USD za to, żeby ochrona tej placówki się usunęła – w oczywistym celu przekazania elektrowni terrorystom.

1 lutego – Pięć ukraińskich wojskowych zostali uwolnieni z niewoli u terrorystów w zamian za zatrzymanych przez ukraińską milicję bojówkarzy.

1 lutego – Obok rosyjskiej ambasady w Kijowie ustanowiono krzyże ku czci ofiar ostrzału Mariupola. Aktywiści wznieśli na trawniku naprzeciwko 30 drewnianych krzyży, na których zamontowali tablicy z nazwiskami zabitych mieszkańców Mariupola. Na każdym krzyżu po nazwisku ofiary zaznaczono "Zabity przez rosyjskich najeźdźców".

1 lutego – Na spotkaniu w Mińsku w sobotę przedstawiciele DRL-u i ŁRL-u zażądali wydania przez prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki dekretu o jednostronnym zawieszeniu broni. "Żądali wydania dekretu prezydenta Ukrainy o jednostronnym zawieszeniu broni, grożąc w razie niewypełnienia tego ultimatum wznowić starcia na całej linii frontu na pełną skalę" – powiedział przedstawiciel Ukrainy w negocjacjach, były prezydent Leonid Kuczma. Poza tym także żądali rozszerzenia terytorium, kontrolowanego przez bojówkarzy po ustaniu walk – nalegali na definiowaniu linii rozgraniczenia stanem na 31 stycznia, a nie zapisanej w umowach Mińskich z dnia 19 września 2014 roku. "W odpowiedzi na pytanie, jakie mogą być gwarancje, że w przyszłości nie zechcą jakiejś innej linii, nic nie powiedzieli" – poinformował Kuczma. Typowe szantaż Putina – starannego ucznia Hitlera.

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/b/4/b4591-00italy.jpgItalia, Svizzera, Vaticano

2 febbraio – A seguito della "mobilitazione", annunciata dai terroristi filorussi, la Russia ha iniziato a preparare l'ennesimo "convoglio umanitario" – nuovi carri armati in arrivo.

2 febbraio – "Secondo le informazioni operative del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina, per il 9 maggio è in programma una grande ondata di amnistia nella Federazione russa, a seguito della quale verranno liberati dei carcerati che verranno a rifornire i ranghi dei militanti nella guerra contro l'Ucraina", – ha detto il consigliere del capo del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina Markiian Lubkivskyi.

2 febbraio – L'Ucraina ha ridotto le riserve di gas negli impianti di stoccaggio del 44,4%. Il gas a disposizione dovrebbe bastare per superare l'inverno.

2 febbraio – In un anno, l'Ucraina ha diminuito le esportazioni per offshore del 87%, cioé ha diminuito del 87% le evasioni fiscali.

2 febbraio – Otto ex diplomatici e militari degli Stati Uniti hanno pubblicato una dichiarazione, in cui hanno chiamato il governo degli Stati Uniti e della NATO a fornire sostegno all'Ucraina, ivi comprese le armi letali. Il documento è intitolato "Preserving Ukraine's Independence, Resisting Russian Aggression: What the United States and NATO Must Do" (firmato da Steven Pifer, Strobe Talbott, Ambassador Ivo Daalder, Michele Flournoy, Ambassador John Herbst, Jan Lodal, Admiral James Stavridis and General Charles Wald).

2 febbraio – Il bombardiere russo Tu-95 intercettato settimana scorsa vicino alla Gran Bretagna, aveva delle armi nucleari a bordo. Lo ha scritto Express con riferimento alle fonti nel Ministero della Difesa della Gran Bretagna.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/8/4/84a0e-00deutchland.jpgDeutschland, Österreich, Schweiz

2. Februar – Nachdem prorussische Terroristen die "Mobilisierung" erklärt haben, bereitet Russland den nächsten KW-Zug "der humanitären Beihilfe" vor – es werden wieder die Panzer gebracht.

2. Februar – Nach operativen Angaben des ukrainischen Sicherheitsdienstes ist auf den 9. Mai in der Russischen Föderation eine umfangreiche Amnestie geplant, infolge deren die Gefangenen freigelassen werden, die die Reihen der Terroristen im Kampf gegen die Ukraine ausfüllen werden, so der Berater des Vorsitzenden von dem ukrainischen Sicherheitsdienst Markijan Lubkiwskyj.

2. Februar – Die Ukraine hat die Gas-Reserven in Depots um 44,4% verringert. Das Gas, das geblieben ist, genügt der Ukraine, um den Winter zu überleben.

2. Februar – Die Ukraine hat im Laufe des Jahres die Exporte durch die Steueroase um 87% gekürzt, was bedeutet, dass die Steuerhinterziehung um 87% gesunken ist.

2. Februar – 8 ehemalige amerikanische hochrangige Diplomaten und Militärs haben den Bericht veröffentlicht, in dem sie die Regierung der USA und die Leiter der NATO aufrufen, die Ukraine zu unterstützen, darunter auch mit tödlichen Waffen. Dieses Dokument hat die Benennung "Ukrainische Unabhängigkeit bewahrend und russischer Aggression widerstehend: was sollen die USA und die NATO tun" (Preserving Ukraine's Independence, Resisting Russian Aggression: What the United States and NATO Must Do By: Steven Pifer, Strobe Talbott, Ambassador Ivo Daalder, Michele Flournoy, Ambassador John Herbst, Jan Lodal, Admiral James Stavridis and General Charles Wald).

2. Februar – Das Bombenflugzeug TU-95, das letzte Woche neben Großbritannien abgefangen wurde, hatte Nuklearwaffen am Bord, so die britische Zeitung Express unter Berufung auf die Quellen im Verteidigungsministerium von Großbritannien.

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/9/6/96a46-000000000.jpgУкраїна

2 лютого – Після оголошення проросійськими терористами "мобілізації" Росія почала готувати черговий "гуманітарний конвой" – знову повезуть танки.

2 лютого – "За оперативною інформацією СБУ, на 9 травня планується велика амністія в Російській Федерації, в результаті якої на волю мають бути випущені "зеки", які поповнять лави бойовиків у боротьбі проти України", – сказав радник глави СБУ Маркіян Лубківський.

2 лютого – Україна скоротила запаси газу в сховищах на 44,4%. Наявного газу досить, щоб пережити зиму.

2 лютого – Україна за рік знизила експорт через офшори на 87% – тобто на 87% зменшила ухиляння від сплати податків.

2 лютого – Вісім колишніх високопоставлених дипломатів та військових США опублікували звіт, у якому закликали уряд США і керівництво НАТО надати Україні підтримку, у тому числі у вигляді летальної зброї. Документ отримав назву "Зберігаючи українську незалежність, даючи опір російській агресії: що США і НАТО повинні робити" (Preserving Ukraine's Independence, Resisting Russian Aggression: What the United States and NATOMust Do By: Steven Pifer, Strobe Talbott, Ambassador Ivo Daalder, Michele Flournoy, Ambassador John Herbst, Jan Lodal, Admiral James Stavridis and General Charles Wald).

2 лютого – Перехоплений минулого тижня поблизу Британії російський бомбардувальник Ту-95 ніс ядерну зброю на борту. Про це пише британське видання Express з посиланням на джерела в міністерстві оборони Британії.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


Яндекс.Метрика