Сучасний стан палацового комплексу

Сьогодні в садибі Фредро у селі Вишня Городоцького району Львівської області розташований Вишнянський аграрний коледж. Садиба є однією з нечисленних збережених у цій околиці. Парк довкола також зберігся, але постарів і запущений.

Завдяки місцевим ентузіастам в одній із кімнат Вишнянського аграрного коледжу створено скромний місцевий музей Александра Фредро. Більша частина скромних експонатів – це фото, графіки, афіші, видання творів.Однак найважливішим є те, що музей був громадською ініціативою. І саме тому вона варта того, щоб її підтримати і надати їй нового життя – звернути на неї увагу громадськості сусідніх містечок Рудки, Самбір, Городок, а також Львова.

Парк
Мапа початку ХХ ст.
Деталі

Współczesny stan

Teraz w siedzibie Fredrów we wiosce Wisznia Horodockoho rejonu Obwodu Lwowskiego mieści się Państwowe Liceum rolnicze w Wiszni. Siedziba jest jedna z nielicznych w okolicy, jaka się zachowała. Park wokół pałacu zaniedbany.

Dzięki miejscowym entuzjastom w jednym pokoju Państwowego Liceum rolniczego w Wiszni stworzono skromne lokalne Muzeum Aleksandra Fredro. Większa ilość skromnych eksponatów – foto, ryciny, afisze, wydania Dziel. Ekspozycja była przygotowana na amatorskim poziomie, w podpisach były pomyłki, nie było generalnej idei ekspozycji. W takiej formie pokój nie pewnił swej edukacyjnej i turystycznej funkcji.

Ale najważniejsze ze Muzeum było zorganizowane jako społeczna inicjatywa. Dlatego ona warta tego, żeby jej podtrzymać i rewitalizować – zwrócić na niej uwagę pobliskiej społeczności miasteczek Rudki, Sambor, Gródek, a także Lwowa.

Ogród
Mapa pocz. XX st.
Detale architektoniczne